Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Massagepraktijk Natascha Wijma

Massagepraktijk Natascha Wijma is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01155841 0000 en is gevestigd aan Eysingeslag 22, 930 GP te Roden.

De praktijk is van Natascha Wijma, zij is shiatsu-en massagetherapeut.

 Algemeen

 • De therapeut houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
 • De cliënt komt vrijwillig bij de therapeut voor een behandeling.

Behandelingen

De therapeut zal de cliënt tijdens het intakegesprek uitleg geven over de behandeling, en de te verwachten effecten.

Tijdens de eerste behandeling zal de cliënt informatie geven over:

 • zijn/haar hulpvraag
 • huidige gezondheid en medisch verleden
 • het op dit moment onder behandeling zijn van een arts, specialist of therapeut en voor welke klacht/aandoening
 • de gebruikte medicatie
 • gedurende de behandelperiode zal de cliënt de therapeut informeren over eventuele wijzigingen die zich voordoen ten aanzien van de eerder verstrekte informatie
 • met de cliënt wordt een behandelovereenkomst opgesteld, welke door zowel de cliënt, als de therapeut wordt ondertekend. Onderdeel van deze behandelovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring. Beide staan op de website www.teruginevenwicht.nl
 • indien de cliënt onder behandeling is van een arts, specialist of therapeut, dan is cliënt zelf verantwoordelijk om met hem/haar af te stemmen of de gewenste behandeling past in het reguliere behandelplan
 • de behandeling in de praktijk is geen vervanging van reguliere medische zorg. Indien de cliënt onder behandeling is bij een arts, specialist of therapeut, blijft hij/zij ook tijdens de behandelperiode onder controle van deze behandelaar en houdt de cliënt zich aan de    voorgeschreven medicatie en richtlijnen
 • bij ziekte van de therapeut vindt er geen vervanging plaats. De afspraak vervalt  en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt door de therapeut. In geval van langdurige ziekte is er een waarnemingsregeling.

Betalingen

 • de cliënt gaat akkoord met het actuele tarief voor de behandeling, zoals vermeld op de website www.teruginevenwicht.nl
 • de factuur dient contant of binnen 14 dagen te worden betaald per bank, de cliënt ontvangt de factuur via de mail
 • annulering van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de geplande tijd. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of bij niet verschijnen op de afspraak kunnen de volledige kosten van het consult in rekening worden gebracht

Aansprakelijkheid

 • de cliënt gaat akkoord om voor eigen rekening en risico te worden behandeld
 • de therapeut is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliënt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik
 • de therapeut is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich tijdens, dan wel na de behandeling bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade
 • de therapeut is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen
 • de therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de beroepsvereniging NVST.

Klachten

 • als de cliënt een klacht heeft over de therapeut en/of de behandelingen, dan wordt hij/zij verzocht dit met de therapeut op te nemen. Dit kan mondeling of schriftelijk.
 • komt de cliënt er samen met de therapeut niet uit dan kan de cliënt contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De gegevens van de klachtenfunctionaris kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging NVST (www.nvst.nl).

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de behandelovereenkomst. Door het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.