Privacy

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk de Massagetherapeut een dossier aanlegt. Dit is ook wettelijke plicht en opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de cliënt zijn gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en, na expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De Massagetherapeut doet zijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er:

  • Zorgvuldig omgaan wordt met de persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De Massagetherapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De Massagetherapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de Massagetherapeut.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de Massagetherapeut of zijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als de massagetherapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van de cliënt zijn gegevens, dan zal deze eerst de cliënt informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de cliënt deze nota kan declareren bij zijn zorgverzekeraar.

  • De naam, adres en woonplaats
  • De geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling
  • De kosten van het consult